Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018-2022

Datum začetka: 09/01/2018
Datum konca: 10/31/2022


                

Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje sodeluje pri izvajanju operacije Pridobivanje kompetenc 2018 do 2022. V projektu sodelujejo Ljudska univerza Murska Sobota, kot vodja konzorcija ter Ljudska univerza Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Do 31.10.2022 se bodo tako izvajali različni brezplačni izobraževalni programi za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki bodo namenjeni predvsem zaposlenim ter iskalcem zaposlitve, prednostno starejšim od 45 let, s končano manj kot 4-letno srednjo šolo. 

Operacija traja od 1.9.2019 do 31.10.2022. Skupno je na ravni konzorcija načrtovano 220 izobraževalnih oblik in vključitev 2.649 udeležencev. Projekt financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 %).

OPIS PROJEKTA

V okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo sredstva za izobraževanje odraslih oseb. Namen javnega razpisa je povečati vključenosti odraslih oseb v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. 

Ciljna skupina javnega razpisa so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

PROGRAMI

Skupaj s partnerji bomo v obdobju od 14.9.2019 do 31.10.2022 uresničevali cilje projekta skozi izvajanje naslednjih programov izobraževanja in usposabljanja:

 • Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU Beremo in pišemo skupaj; UŽU Most do izobrazbe, UŽU Izzivi podeželja, UŽU Moje deovno mesto,  UŽU Razgibajmo življenje z učenje, UŽU Knjige so zame);
 • Slovenščina, kot drugi tuji jezik;
 • Začetna integracija priseljencev;
 • Računalniška pismenost za odrasle;
 • Neformalni izobraževalni programi za odrasle za:
   • sporazumevanje v slovenskem jeziku,
   • sporazumevanje v tujih jezikih na različnih ravneh,
   • pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti,
   • pridobivanje digitalnih kompetenc (WORD; EXCEL; POWER POINT in uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja);
 • Programi za uporabo načel HACCP sistema;
 • Programi priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij;
 • Programi priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika;
 • Programi priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov;
 • Programi priprave na opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL;
 • Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka;
 • Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter potrjevanje izpitov.

KONTAKT

Več informacij o projektu in izobraževalnih programih:

Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje

Martjanci 36, 9221 Martjanci

Telefon: 02 538 13 54

E-pošta: kristjan@lrf-pomurje.si

Spletna stran projekta: https://www.tpk-pomurje.si/

KRAJ IN URNIK IZVAJANJA PROGRAMOV

Posamezni izobraževalni programi se izvajajo v učilnici Bistre hiše Martjanci, Martjanci 36, 9221 Martjanci. Po dogovoru lahko program na željo naročnika izvedemo tudi na drugih lokacijah. Urnik izvajanja posameznih skupin se določi na uvodnem srečanju. Praviloma pa se srečanja izvajajo v popoldanskem času, 2 do 3-krat tedensko.

URNIKI

1_TPK_2019

2_TPK_2019

3_TPK_2019

4_TPK_2020

5_TPK_2020

6_TPK_2020

7_TPK_2021

8 TPK 2021

9 TPK 2021

10 TPK 2021

11 TPK 2021

12 TPK 2021

13 TPK 2021

14 TPK 2022

15 TPK 2022

16 TPK 2022

17 TPK 2022

18 TPK 2022

Operacijo “Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022”, delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje

 

KONČUJE SE PROJEKT PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018-2022

Murska Sobota, 20. oktober 2022 – V Medgeneracijskem središču Mensana v Murski Soboti je potekala sklepna konferenca projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022, katerega namen je bil povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšali njihove spretnosti tako za potrebe trga dela kot za osebni razvoj.

Na konferenci so predstavili nacionalni pomen operacije, pomembnost možnosti izobraževanja v lokalnem okolju in pomen zasledovanja strategije vseživljenjskega učenja.

Projekt je vodila Ljudska univerza Murska Sobota skupaj z Ljudsko univerzo Lendava, Javnim zavodom Knjižnica Gornja Radgona, Ustanovo Lokalna razvojna fundacija za Pomurje in Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer.

Kot so konferenci povedali izvajalci, je bil projekt uspešen, v izobraževalne programe so vključili 2817 udeležencev, od tega 1881 starejših od 45 let. Izvedli so 244 skupin različnih programov, med katerimi so prevladovali izobraževalni programi za pridobivanje jezikovnih kompetenc in digitalnih spretnosti. Znotraj konzorcija so izvedli 13.620 pedagoških izobraževalnih ur.

Udeleženci so se lahko brezplačno izobraževali o tujih jezikih, slovenščini kot drugem in tujem jeziku, računalništvu, posebnih znanj ter se pripravljali na certificiranje pridobljenega znanja.

Ustrezne temeljne in poklicne kompetence so si lahko pridobili tisti, ki so se najmanj vključevali v vseživljenjsko učenje si so prepoznali, da je izobraževanje pomembno za uspešno delovanje v dobi hitrih sprememb, razvijajoče se informacijsko komunikacijsko tehnologije, multikulturnosti in trajnostnega razvoja.

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v letih od 2018 do 2922 delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

VIR: Ljudska univerza Murska Sobota (izvaja za javnost).