Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Objavljeni so pozivi nevladnim organizacijam za imenovanje članov Sveta Radiotelevizije Slovenija

Varuh človekovih pravic, Informacijski pooblaščenec, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti so objavili javne pozive nevladnim organizacijam za imenovanje članov Sveta Radiotelevizije Slovenije.

Informacijski pooblaščenec je objavil javni poziv organizacijam, ki so dejavne na področju medijev, razvoja informacijske družbe in zagotavljanja transparentnosti. Predlagatelj mora v predlogu navesti svoj naziv in sedež, priložiti dokument o registraciji oziroma ustanovitvi oziroma drug primerljiv dokument, ki izkazuje, da je upravičen predlagatelj in priložiti dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa o kandidatu, ki ga predlaga v imenovanje. Informacijski pooblaščenec bo imenoval enega člana sveta. Mandat člana traja 4 leta. Za člane Sveta RTV Slovenija je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje določene pogoje. Predlogu boste morali predložiti utemeljitev kandidature, ki vsebuje opis izkušenj in delovanja kandidata ter vizijo dobrega delovanja in krepitve ugleda javne radiotelevizije. Več si preberite tukaj. Predlogi za člana morajo skupaj z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili prispeti na naslov Informacijski Pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, in sicer najkasneje do ponedeljka 30. 1. 2023, do 15. ure.

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je objavil javni poziv invalidskim organizacijam za imenovanje člana sveta RTV SLO. Upravičene organizacije za posredovanje predlogov so le invalidske organizacije, ki imajo status v skladu z Zakonom o invalidskih organizacijah. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije bo imenoval enega člana za obdobje dveh let. Za člane Sveta RTV Slovenija je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje določene pogoje. Predlogu morate predložiti utemeljitev kandidature, ki vsebuje opis izkušenj in delovanja kandidata na področju invalidskih organizacij ter vizijo dobrega delovanja in krepitve ugleda javne radiotelevizije. Več si preberite tukaj. Rok za oddajo predlogov kandidatov je 28. 1. 2023. Upravičene invalidske organizacije predlog kandidata oddajo v elektronski obliki na naslov: info@nsios.si z oznako zadeve: »Svet RTV SLO« ali po klasični pošti na naslov: NSIOS, Linhartova 1, 1000 Ljubljana v zaprti kuverti s pripisom: »Svet RTV SLO«.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je objavila javni poziv univerzam in raziskovalnim institutom za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija kot predstavnika javnosti. Predlog za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija lahko podajo univerze in raziskovalni instituti. Slovenska akademija znanosti in umetnosti bo imenovala enega člana. Mandat člana traja 2 leti. Pri imenovanju za člana Sveta RTV Slovenija se bodo upoštevale izkušnje in delovanje kandidatov na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem relevantnem področju družbenega življenja ter njihova vizija dobrega delovanja in krepitve ugleda javne radiotelevizije. Za člane Sveta RTV Slovenija je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje določene pogoje. Več si preberite tukaj, kjer lahko dostopate tudi do prijavnega obrazca. Predlog z vsemi dokazili in podatki je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Novi trg 3, 1000 Ljubljana (z oznako: »Razpis ZRTVS-1 – NE ODPIRAJ!«). Pošiljka mora biti oddana do vključno ponedeljka, 30. januarja 2023.

Varuh človekovih pravic je objavil javni poziv nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin za imenovanja člana Sveta RTV Slovenija. Kandidate za člana lahko predlagajo nevladne organizacije s področja varstva človekovih pravic in svoboščin. Predlagatelj mora v predlogu navesti svoj naziv in sedež, priložiti dokument (odločbo) o pridobitvi statusa nevladne organizacije oziroma o ustanovitvi oziroma drug primerljiv dokument, ki izkazuje, da je upravičen predlagatelj in priložiti dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa nevladne organizacije o kandidatu, ki ga predlaga v imenovanje. Varuh človekovih pravic bo imenoval enega člana. Mandat člana sveta traja 4 leta. Za člane Sveta RTV Slovenija je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje določene pogoje. Predlogu bo potrebno predložiti utemeljitev kandidature, ki vsebuje opis izkušenj in delovanja kandidata na področju varovanja človekovih pravic in svoboščin ter vizijo dobrega delovanja in krepitve ugleda javne radiotelevizije. Več si preberite tukaj. Predlogi za člana morajo skupaj z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili prispeti na naslov Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info(at)varuh-rs.si, in sicer najkasneje do ponedeljka, 30. 1. 2023 do 15:00 ure.

Poziv bodo v naslednjih dneh objavili tudi Olimpijski komite Slovenije (nacionalnim in občinskim športnim zvezam ter drugim športnim organizacijam), Nacionalni svet za kulturo (organizacijam s področja avdiovizualnega sektorja in kulturnim in umetniškim organizacijam), Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja (organizacijam, ki so dejavne na področju varstva okolja, narave in podnebja).