Želite prejemati naše novice? Kliknite spodaj.

PODPORNE ORGANIZACIJE


CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NVO


MREŽA NVO V KULTURI


SLOVENSKA MREŽA PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJMREŽA ZA PROSTOR


MREŽA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Najdete nas tudi na:

VPIŠITE SVOJO ORGANIZACIJO V MREŽO NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA - POVEZUJEMO ŽE PREKO 450 ČLANIC!

 

S pobudo Moja družba krepimo sodelovanje med nevladnimi organizacijami, občinami, mediji ter gospodarstvom.

Aktivnosti Regionalnega stičišča NVO Pomurja financira:


Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019

Nosilec: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino
Datum objave razpisa: 14.12.2017
Rok za prijavo na razpis: 30.1.2018

1.1 Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
1.2 Namen in cilj javnega poziva
Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju, ter ki ustrezajo ciljem in predmetu tega javnega poziva.
Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.
Urad Republike Slovenije za mladino (v nadaljevanju: razpisovalec) vabi izvajalce, da pripravijo predloge 2-letnih programov v mladinskem sektorju v skladu z vrstami programov v mladinskem sektorju, ki so predmet tega javnega poziva in ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev ter podrobneje opredelijo vsebino, načrt izvedbe in finančno strukturo prijavljenega programa.

Razpisovalec bo na osnovi pripravljenih predlogov programov v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov po naslednjih skupinah izvajalcev:
– nacionalne mladinske organizacije
– mladinski centri
– druge nevladne organizacije.

1.3 Opredelitev predmeta javnega poziva, mladinskega dela
Predmet javnega poziva so programi mladinskega dela. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti, kot to določa 3. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS). Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

Izvajalec mora predlog programa oziroma razpisni obrazec za kandidiranje na javnem pozivu izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletnem naslovu https://razpisi.mlad.si, povezava do nje pa tudi na spletni strani razpisovalca (www.ursm.gov.si).
Po končanem izpolnjevanju elektronske prijave predloga programa, mora izvajalec prijavo natisniti in jo lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjeni prijavi mora priložiti vsa zahtevana listinske ali druga dokazila, ki dokazujejo njegove navedbe.
Izvajalec mora natisnjeno prijavo predloga programa za sofinanciranje, izpolnjeno v slovenskem jeziku, poslati s priporočeno pošto na naslov Urada Republike Slovenije za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najpozneje do 30. 1. 2018. Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo do vključno 24. ure tega dne oddane s priporočeno pošto.
Prijave, ki ne bodo pravilno opremljene, elektronsko oddane, natisnjene in poslane po pošti s priporočeno pošiljko v predpisanem roku ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bo razpisovalec s sklepom zavrgel.
Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje prijave, se nahajajo na spletnem naslovu https://razpisi.mlad.si in www.ursm.gov.si.
Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav razpisovalca, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave ni mogoče oddati na predpisan način, lahko izvajalec svojo prijavo v celoti izpolni v dokumentu, ki bo v primeru tehničnih težav objavljen na spletnih straneh, navedenih v prejšnjem odstavku, in jo razpisovalcu pošlje s priporočeno pošiljko tako, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo v tem primeru bodo na tak način oddane prijave pravilne in pravočasne in jih bo razpisovalec upošteval. O morebitnih tehničnih težavah bodo izvajalci obveščeni na spletni strani razpisovalca. 1.8.2 Opremljenost prijave
Prijavo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem morajo biti vidne ustrezne označbe:
1. “Ne odpiraj – Prijava za sofinanciranje – JP 2018-2019”,
2. na ovitku morata biti napisana naziv in naslov izvajalca,
3. na sprednji ali zadnji strani ovojnice mora biti nalepljen obrazec s črtno kodo, ki jo izvajalcu ob tiskanju prijave določi spletna aplikacija.
Veljavna bo prijava, ki bo pravilno opremljena in pravočasno in pravilno predložena razpisovalcu (elektronsko oddana, natisnjena in poslana priporočeno po pošti) ter jo je vložila upravičena oseba.
Strokovna komisija bo v roku petnajstih dni po koncu odpiranja prijav pisno pozvala tiste izvajalce, katerih prijave ne bodo popolne, da jih dopolnijo v roku, ki ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni od prejetja poziva. Prijava se, razen v smislu dopolnjevanja, po oddaji le-te ne sme spreminjati. Poziv za dopolnitev prijav bo izvajalcem posredovan po pošti na naslov izvajalca, ki je naveden na kuverti ali v prijavnici. Prijave, ki jih izvajalci ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo s sklepom zavržene.
1.9 Datum odpiranja prijav
Odpiranje in ocenjevanje prispelih prijav bo opravila strokovna komisija, imenovana s strani razpisovalca. Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem prijav dne 2. 2. 2018. 1.11 Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija, ki bo izvajalcem podrobneje pojasnila pogoje, merila in kriterije za izpolnjevanje meril tega javnega poziva, bo zainteresiranim izvajalcem dosegljiva na spletni strani razpisovalca www.ursm.gov.si in na podlagi zaprosila v Glavni pisarni razpisovalca osebno ali po elektronski pošti gp-ursm.mizs@gov.si.
Glavna pisarna razpisovalca je na naslovu: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
Zainteresirani izvajalci se lahko za morebitna telefonska pojasnila obrnejo na Glavno pisarno razpisovalca na tel. 01/400-57-90, in sicer v času uradnih ur (ponedeljek in petek od 9. do 12. ure in v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure) ali na kontaktno osebo razpisovalca Barbaro Zupan (e-naslov: barbarazupan@gov.si).
Vse verzije razpisne dokumentacije, ne glede na medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebinsko enake. Izvajalci s tiskanjem elektronske oblike dokumentacije dobijo kopijo, enako pisni obliki.

Več informacij


 
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se