PODPORNE ORGANIZACIJE


CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NVO


MREŽA NVO V KULTURI


SLOVENSKA MREŽA PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJMREŽA ZA PROSTOR


MREŽA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Najdete nas tudi na:

VPIŠITE SVOJO ORGANIZACIJO V MREŽO NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA - POVEZUJEMO ŽE PREKO 450 ČLANIC!

 

S pobudo Moja družba krepimo sodelovanje med nevladnimi organizacijami, občinami, mediji ter gospodarstvom.

Aktivnosti Regionalnega stičišča NVO Pomurja financira:


Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in dejavnosti socialnih podjetij v Mestni občini Murska Sobota v letu 2017

Nosilec: MO Murska Sobota
Datum objave razpisa: 31.7.2017
Rok za prijavo na razpis: 4.9.2017

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in dejavnosti, ki jih izvajajo socialna podjetja v Mestni občini Murska Sobota v letu 2017, katera so pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava in druge organizacije (v nadaljevanju upravičenci), statusno organizirane kot socialna podjetja ter so vpisane v evidenco socialnih podjetij pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in dejavnosti, ki jih socialna podjetja izvajajo na področjih socialnega, družinskega varstva in varstva invalidov, področju zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost, ekološke proizvodnje hrane, ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali, spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije. Z razpisom želi Mestna občina Murska Sobota spodbuditi izvajanje dejavnosti socialnih podjetij na območju občine, ki se izvajajo v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA:

Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju delovanja socialnih podjetij, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na zaposlovanje ranljivih skupin prebivalstva.

CILJ JAVNEGA RAZPISA

Cilj razpisa je podpreti programe in pospešiti izvajanje dejavnosti socialnih podjetij na območju Mestne občine Murska Sobota.

SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE

Na ta razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki:

- izvajajo dejavnosti na področju socialnega podjetništva,
- so pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki že imajo pridobljen status socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu,
- imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota ali svojo dejavnost pretežno izvajajo na področju Mestne občine Murska Sobota,
- izvajajo gospodarsko dejavnost, ki jo imajo registrirano in jo izvajajo kot socialno podjetje,
- nimajo neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, če so v preteklih letih prejeli sredstva iz proračuna Mestne občine Murska Sobota,
- prijavljajo projekt, v okviru katerega bodo izvajali program ali dejavnost, ki je predmet razpisa,
- prijavljajo projekt, ki je izključno nepridobitnega značaja in vključuje ranljive skupine prebivalstva, predvsem romsko populacijo,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
- pri podaji vloge upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB),
- niso že prejemniki sredstev po javnih razpisih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije za zagon socialnih podjetij.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani z izvajanjem programa oziroma dejavnosti in so lahko:
- stroški plač zaposlenih, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, nagrade za delo prostovoljcev,
- stroški nakupa, vzdrževanja ali najema osnovnih sredstev, opreme ter neopredmetenih osnovnih sredstev,
- stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški za službena potovanja in drugi neposredni stroški.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu 2017 znaša 10.000,00€.

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

Merila za ocenjevanje vlog so sledeča:

1. kakovost in izvedljivost programa : skladnost programa z namenom razpisa, jasni, merljivi, dosegljivi cilji, aktivnosti so prikazane nazorno in omogočajo doseganje zastavljenih ciljev, program izkazuje aktualen in inovativen pristop ter ima pomen ali pomeni izboljšavo za občino; 30 točk,

2. kadrovska zasedba in reference prijavitelja: prijavitelj ima na področju socialnega podjetništva ustrezne izkušnje in reference (izvedeni primerljivi programi, prejeta priznanja, priložena strokovna mnenja ipd.), prijavitelj ima ustrezno kadrovsko zasedbo; 10 točk,

3. realen in pregleden finančni načrt: odhodki so jasno opredeljeni, realni in skladni s predstavljeno vsebino programa, sodelovanje drugih sofinancerjev; 10 točk

4. tržni potencial: ustreznost poznavanja ciljne populacije, poznavanje potreb ciljne populacije, tržni potencial produkta, modela ali storitve; 10 točk,

5. vključenost udeležencev: vključevanje romske populacije v izvajanju programa, sodelovanje v programu, ki je za udeležence brezplačno oziroma je njihov prispevek le simboličen; 10 točk,

6. širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive: poznavanje lastnega družbenega učinka, sposobnost usklajevanja ponudbe in povpraševanja na področju socialnega podjetništva v regiji, prepoznavanje družbenih učinkov; 10 točk,

7. stopnja inovativnosti programa: inovativnost in inventivnost programa; 10 točk.

Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 50 ali več točk. Vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 50 točk, ne more pridobiti sofinanciranja. Prijavljen program in izvajanje dejavnosti mora biti v skladu s pravili o državnih pomočeh.Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno 4.9.2017 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis: »sofinanciranje programov in dejavnosti socialnih podjetij«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv ter poštni naslov (sedež). Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. Vloge morajo biti natisnjene, natipkane ali čitljivo napisane v slovenskem jeziku. Vloga se pošlje tudi v elektronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: milena.voros@murska-sobota.si .

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

 
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se